skip to Main Content
Professionel oversættelse til mere end 80 sprog.

INDLEDNING

Disse handelsbetingelser er gældende for alle ydelser, som leveres af eTranslate, CVR-nr. 37457973 ”eTranslate” til dig ”Kunden”. Enhver afvigelse fra disse handelsbetingelser skal være skriftlig underskrevet af eTranslate for at være gældende.

Har du spørgsmål vedrørende vores handelsbetingelser, bedes du rette henvendelse til os.

1.0 TILBUD OG AFTALEINDGÅELSE

1.1 Der er indgået en aftale, når Kunden skriftligt har godkendt et tilbud afgivet af eTranslate, eller når eTranslate har fremsendt en skriftlig bekræftelse på en opgave tildelt af Kunden. Skriftlig godkendelse eller bekræftelse omfatter godkendelse eller bekræftelse sendt pr. e-mail.

1.2 Hvis den person, som tildeler en opgave til eTranslate ikke udtrykkeligt gør opmærksom på, at denne handler på foranleding af eller på vegne af tredjemand på tidspunktet for indgåelse af aftalen, betragtes den person, som har tildelt opgaven til eTranslate som værende kunden.

1.3 Hvis eTranslate ikke har haft mulighed for at vurdere beskaffenheden af det dokument, som skal oversættes og/eller redigeres, skal ethvert tilbud afgivet vedrørende det pågældende tilbud anses for afgivet med forbehold for, at dokumentets beskaffenhed ikke vanskliggør eller forsinker opgaven. Hvis dokumentets beskaffenhed vanskeliggør eller forsinker opgaven, kan eTranslate vælge at trække tilbuddet tilbage.

2.0 LEVERING AF SERVICE

2.1 eTranslate skal i videst muligt omfang overholde oplyste leveringsfrister. Ved services hvor oversættelsen skal leveres indenfor et vist tidsinterval, så regnes tidsintervallet først fra det tidspunkt, hvor Kunden har accepteret fremsendte tilbud.

2.2 Hvis det viser sig at eTranslate ikke er i stand til at overholde en aftalt leveringsfrist, er eTranslate forpligtet til øjeblikkeligt at underrette Kunden herom og oplyse et nyt forventet leveringstidspunkt. Hvis forsinkelsen skyldes, at eTranslate mangler oplysninger eller materiale fra Kunden, er Kunden forpligtet til hurtigst muligt at levere disse til eTranslate, således at eTranslate er i stand til at fuldføre opgaven.

3.0 ÆNDRING ELLER ANNULLERING

3.1 Hvis Kunden foretager ændringer af eller tilføjelser til en opgave, efter at der er indgået en aftale, og hvis disse ændringer og/eller tilføjelser ikke er af begrænset omfang, forbeholder eTranslate sig retten til at ændre leveringstiden og/eller honoraret i forhold til opgavens ændrede omfang. eTranslate afgør ensidigt om en ændring og/eller tilføjelse er af begrænset omfang eller ej. eTranslate skal forinden den ændrede opgave igangsættes indhente Kundens bekræftelse på de ændrede vilkår.

3.2 Hvis Kunden annullerer en opgave efter aftalens indgåelse, er Kunden forpligtet til at betale hele det aftalte honorar, medmindre andet aftales med eTranslate. eTranslate er ikke forpligtet til at levere arbejdet, som allerede er udført, til Kunden. Kunden kan i en tidsperiode op til 10 dage fra annullering anmode om at få det udførte arbejde leveret, dog hvis opgaven er af særlig fortrolig karakter, herunder medicinske oplysninger eller juridiske tekster, så forbeholder eTranslate sig retten til at slette materialet omgående og oplyse Kunden herom.

4.0 UDFØRELSE AF OPGAVER OG FORTROLIGHED

4.1 eTranslate er berettiget til at benytte sig af underleverandører til udførelsen af en opgave. eTranslate hæfter overfor Kunden for underleverandørens arbejde.

4.2 For så vidt det angår udførelsen af oversættelsesopgaver, er Kunden forpligtet til at stille alle nødvendige og relevante oplysninger til rådighed for eTranslate vedrørende den tekst, som skal oversættes, herunder enhver særlig terminologi, som ønskes anvendt.

4.3 eTranslate behandler alle oplysninger og opgaver modtaget fra Kunden fortroligt og pålægger sine underleverandører samme fortrolighedsforpligelse.

5.0 HONORARER OG BETALING

5.1 eTranslate’s honorar pr opgave afhænger af tekstens volumen, faglighed, formatering og leveringstid, og prisen vil altid blive oplyst til Kunden forud for igangsættelse af en opgave.

5.2 eTranslate har et minimum opgavehonorar á DKK 450,- ex. moms pr. sprog. Alle oplyste priser til Kunden er eksklusive moms.

5.3 Kunden kan på forlangende bede om en testoversættelse eller lingvistisk evaluering af en eller flere tekst(er). eTranslate opkræver altid et timehonorar á DKK 450,- ex. moms for sådanne ydelser, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt med Kunden. Se afsnit 5.8.

5.4 Fakturaer udstedt til Kunden skal betales inden for 14 dage fra fakturadato, med mindre andre betalingsbetingelser fremgår af faktura eller er aftalt med Kunden.

5.5 eTranslate forbeholder sig retten til at kræve forudbetaling såfremt det vurderes nødvendigt, både overfor erhvervskunder og privatkunder – for at sikre Kundens betalingsevne.

5.6 Hvis faktura skal stiles til tredjepart, bærer Kunden det fulde ansvar for en rettidig betaling. Ordregiver anses altid som Kunden. Såfremt tredjepart ikke overholder betalingsfristen anført på faktura, rettes betalingskravet mod ordregiver.

5.7 Hvis en faktura ikke betales rettidigt, skal Kunden betale eTranslate et lovbestemt kompensationsbeløb samt en morarente på 2% per påløben måned. eTranslate er derudover berettiget til rykkergebyrer, inkassogebyrer samt rimelige og relevante udenretslige inkassoomkostninger efter gældende regler.

5.8 Kunden kan ikke fritage sig selv for betaling eller fortryde sit køb ved at undlade at betale for den bestilte og leverede ydelse.

6.0 OPHAVSRET OG BRUGSRET

6.1. I det øjeblik Kunden har betalt det fulde opkrævede beløb for den bestilte ydelse hos eTranslate, opnår Kunden ubegrænset ophavs- og brugsret til materialet. eTranslate ejer materialet 100% indtil betaling for ydelsen har fundet sted, inklusive alle rettigheder.

6.2. Hvis Kunden ikke betaler inden den forfaldsdato, der er angivet på fakturaen, eller hvis Kunden ikke betaler den fakturerede pris fuldt ud, opnår Kunden ikke nogen ophavsret eller brugsret til den leverede ydelse. Hvis den oprindelige faktura og de påløbne omkostninger betales, ophører krænkelsen af ophavsretten ikke, medmindre eTranslate indvilger heri.

6.3. Hvis Kunden bruger den leverede ydelse uden at have opnået ophavsret og brugsret, betragtes dette som en krænkelse af eTranslates ophavsret, og Kunden vil blive mødt med et erstatningskrav, der ultimativt afgøres ved de danske domstole.

6.4. Kunden kan ikke fortryde sit køb ved at undlade at betale, jf. afsnit 5.8.

7.0 KLAGER

7.1 Hvis Kunden er utilfreds med en oversættelse, skal Kunden senest 10 dage fra modtagelsen af oversættelsen sende eTranslate en skriftlig klage, som indeholder en udførlig begrundelse for utilfredsheden. Har Kunden ikke fremsendt en klage til eTranslate indenfor den afgivne frist, så anses oversættelsen for godkendt af Kunden. eTranslate er ikke forpligtet til at behandle en klage, der fremsendes efter fristens udløb.

7.2 Hvis eTranslate anser en klage for at være velbegrundet, vil eTranslate i videst muligt omfang imødekomme klagen og ændre oversættelsen.

7.3 Fremsendelse af en klage skal under ingen omstændigheder fritage Kunden for sin betalingsforpligtelse.

8.0 ERSTATNINGSANSVAR OG SKADELØSHOLDELSE

8.1 eTranslate påtager sig intet ansvar for skader eller økonomisk tab, herunder men ikke begrænset til, driftstab, tabt avance, tab af data, tab af materiale eller noget andet indirekte økonomisk tab, der lides som følge af brug af eTranslate’s produkter eller ydelser.

8.2 eTranslate er ikke ansvarlig for tab, som påføres kunden Kunden, som en direkte eller indirekte følge af, at eTranslate forhindres eller forsinkes i at opfylde sine forpligtelser grundet forhold, som er udenfor eTranslate’s indflydelse.

8.3 Kunden bærer enhver risiko for brugen af den af eTranslate oversatte tekst, herunder personskader og økonomiske skader. Det forventes, at Kunden kontrollerer rigtigheden af de af eTranslate leverede oversættelser, især når disse kan være af afgørende betydning, f.eks. tal eller medicinske oplysninger. Kunden kan således ikke holde eTranslate ansvarlig for tab eller skade forårsaget ved brug af dokumenter, information eller oplysninger fra Kunden, som eTranslate måtte have oversat.

8.4 Kunden skal holde eTranslate skadesløs for ethvert erstatningskrav fremsat af tredjemand som følge af eTranslate’s udførelse af en opgave for Kunden.

8.5 eTranslate’s samlede ansvar er i alle tilfælde begrænset til det beløb, som Kunden har betalt til eTranslate.

9.0 OPHÆVELSE AF AFTALEN

9.1 Hvis en part er i væsentlig misligholdelse med sine forpligtelser, så kan den anden part ophæve aftalen, når denne forinden har afgivet den anden part et 10 dages skriftligt varsel, og misligholdelsen uagtet ikke er bragt til ophør.

10.0 PERSONDATA

10.1 For at levere og forbedre sine ydelser, indsamler eTranslate visse data om Kunden. Al data bliver indsamlet og opbevaret i overenstemmelse med Persondataloven.

10.2 Kunden kan når som helst kontakte eTranslate og anmode om at få oplyst, hvilke data eTranslate har indsamlet og opbevarer om vedkommende. Kunden kan også få sine data rettet eller slettet.

11.0 ÆNDRINGER I HANDELSBETINGELSERNE

11.1 eTranslate kan til enhver tid ændre disse handelsbetingelser. Ændringerne gælder ikke for allerede indgåede aftaler.

11.2 Vores aktuelle handelsbetingelser er altid tilgængelige på → www.etranslate.dk/om/handelsbetingelser

12.0 LOVVALG OG VÆRNETING

12.1 Enhver tvist mellem Kunden og eTranslate afgøres ved Københavns byret i henhold til dansk ret.